Van Kerk naar Multi Functioneel Centrum

In 2011 was Airpro nauw betrokken bij de verbou­wing van de Pastoor van Ars Kerk te Eindhoven. In het, uit 1929 date­rende, kerk­ge­bouw wordt onder de gewelven van de grote kerk­zaal een losstaand kantoor­ge­bouw gere­a­li­seerd. Om dit gebouw te voor­zien van venti­latie zijn, onder het zandbed, grote lucht­ka­nalen gelegd die vanuit de tech­ni­sche ruimte, welke zich onder de oude kansel bevindt, gevoed worden.

Ventaflex kanalen

Bij dit project zijn op voor­stel van Airpro, Ventaflex kanalen in de grond toege­past. Deze ronde, geïso­leerde, kanalen hebben een aantal voor­delen ten opzichte van de vaak voor­ge­schreven kunst­stof kanalen. Zo is bijvoor­beeld de isola­tie­waarde hoger en zijn ze sneller en gemak­ke­lijker te monteren. Nadat de kanalen waren gemon­teerd heeft een camera-inspectie een kwali­ta­tief hoog­waar­dige instal­latie aangetoond.