Een uitdagend project met hoge eisen

Eind 2010 is bij Fujifilm Manufacturing Europe in Tilburg begonnen met de uitbe­rei­ding van de fabriek voor offset­platen. Een compleet nieuwe produc­tie­lijn is gere­a­li­seerd. Hiermee zal Fujifilm de grootste produc­tie­lijn voor offset platen van de wereld bezitten. Voor Airpro was dit een uitda­gend project omdat hoge eisen gesteld waren aan onder andere de lucht­dicht­heid, ther­mi­sche isolatie en rein­heid van de lucht­ka­nalen. De tempe­ra­tuur van de proces­lucht kan oplopen tot 185 °C terwijl de druk hierbij kan stijgen tot 5000 Pa. Speciale aandacht is daarom besteed aan de afdich­ting en stijf­heid van de betref­fende luchtkanalen.

Reinheid

Voor het behalen van de gewenste rein­heid zijn de kanalen gecleaned en gese­aled aange­le­verd op de werk­vloer. Uiteindelijk is alles, naar volle tevre­den­heid van de klant, op mini­maal lucht­dicht­heids­klasse C opge­le­verd. De volle­dige lucht­tech­ni­sche instal­latie is in 32 weken gere­a­li­seerd en in mei 2011 opgeleverd.