Veiligheidsklasse

In maart 2017 is het kantoor­ge­bouw van Eurojust in Den Haag opge­le­verd. Eurojust is een orgaan van de Europese Unie, opge­richt om de effec­ti­vi­teit en effi­ci­ency van de nati­o­nale opsporings- en vervol­gings­au­to­ri­teiten te verbe­teren. Speciale aandacht is hier uitge­gaan naar de veilig­heids­klasse van de instal­latie. Zo is een weer­stands­klasse 4–5 aange­houden tegen inbraak.

BIM to field 360

Airpro heeft hier in opdracht van Heijmans Utiliteit alle lucht­ka­nalen gele­verd en gemon­teerd. Bij het ontwerp is gebruik gemaakt van BIM en met behulp van dit model zijn alle lucht­ka­nalen uitge­trokken en in productie gegeven.  Tevens is bij de ople­ve­ring gebruik gemaakt van BIM to field 360 soft­ware voor de afwer­king van de restpunten.