BRANCHEVERENIGING

Opleidingen en kwaliteitscertificaten

Hoogstaande kwaliteit

Airpro kan hoogstaande kwaliteit garanderen doordat klanten kunnen rekenen op de inzet van kennis en kunde door alle medewerkers. Zij hebben een rijkdom aan ervaring, opgedaan gedurende de afgelopen decennia. Daarnaast kent de organisatie een erg vlakke structuur waardoor snel en adequaat gereageerd kan worden gedurende het gehele bouwproces.

Deskundigheid

Dit wil zeggen dat zowel tijdens de engineering als bij de uitvoering een beroep gedaan kan worden op organisatorische en technische deskundigheid. Dezelfde deskundigheid wordt aangewend om innovatief te zijn ten aanzien van nieuwe producten en technieken. Deze zullen dan ook zeker ingezet worden mits deze goed zijn voor zowel mens als milieu.

Luka

Airpro is daarom aangesloten bij de overkoepelende branchevereniging Luka. Deze vereniging verzorgt opleidingen en verstrekt kwaliteitscertificaten voor opgeleverde projecten.

Luchtdichtheid

Een belangrijk doel van de Luka is het garanderen van de luchtdichtheid. Jaarlijks levert Airpro vele projecten op met een Luka kwaliteitscertificaat en ook voor de komende jaren blijft dit een speerpunt. In het Kwaliteitshandboek van de Luka wordt de procedure hiervoor omschreven en wordt uitgelegd hoe een kwaliteitscertificaat verkregen wordt.

VEILIGHEID

Bescherming tegen letsel en schade

VCA-certificaat 2015

VCA**-gecertificeerd

Het is erg belangrijk dat alle bedrijfsveiligheidssystemen voldoen aan de eisen uit de VGM Checklist Aannemers. Daarom is Airpro in het bezit van het VCA**-certificaat dat uitgereikt is door het NCK. Om te blijven voldoen aan deze strenge eisen houdt Airpro zich strikt aan alle richtlijnen.

VGM-plan

Iedere leidinggevende monteur is in het bezit van een persoonsgebonden VGM-map (Veiligheid, Gezondheid, Milieu). In deze map worden onder meer de jaarlijkse werkplek-audit, de verslagen van maandelijkse Toolbox-meetings en de ‘Instructie nieuwe medewerkers’ gearchiveerd. Bij ieder project maakt het VGM-plan deel uit van het plan van onze opdrachtgever. Het VGM-plan wordt tevens voorzien van de projectspecifieke eisen.

Speerpunten van de bedrijfsleiding

“We achten het van het grootste belang dat onze medewerkers en eigendommen tegen letsel en schade beschermd worden. Hierbij is uitgangspunt dat de werkgever en de medewerker samen de zorg dragen voor een veilige en verantwoorde werksituatie. Ons beleid is er dan ook op gericht persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen.”

De zorg voor de veiligheid geldt niet alleen voor onszelf, maar ook voor de veiligheid van derden. Eigenlijk voor allen die zich in de buurt van onze werkplek bevinden. Nieuwe medewerkers en ingeleend personeel worden vóór aanvang van de werkzaamheden mondeling en schriftelijk bekend gemaakt met het VGM-beleid middels de ‘Instructie nieuwe medewerkers’.”

Bij onze werkzaamheden houden we ons minimaal aan de geldende wetten, richtlijnen en voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Naast deze wettelijke bepalingen gelden de veiligheidsvoorschriften van onze eigen onderneming, maar ook de voorschriften van onze opdrachtgevers.”

VAKKENNIS

De vele aspecten van luchtbehandeling

Luchtdichtheid

Het aspect luchtdichtheid van kanalen speelt in feite al zolang er kanalen gemonteerd worden. Airpro onderstreept het belang hiervan en speelt hier, mede als lid van de Luka vereniging, ook een actieve rol in. Zo worden zo veel mogelijk luchtkanalen afgeperst inclusief appendages. Het afpersen gebeurt in eigen beheer en regelmatig onder toezicht van TUV Rheinland. Na oplevering van het project wordt het certificaat verstuurd aan de opdrachtgever.

De eis die Luka sinds 2014 stelt, is dat een kanaal een luchtdichtheidsklasse C heeft. Bij het testen van deze luchtdichtheid worden, indien mogelijk, ook de appendages betrokken. Indien de appendages onvoldoende luchtdicht blijken te zijn, zullen alleen de kanaaldelen afgeperst worden en zal de leverancier van de appendage geïnformeerd worden.  Meer informatie hierover vindt u op www.luka.nl

Thermische isolatie

Thermische isolatie van een toevoerluchtkanaal is een vanzelfsprekendheid geworden. Airpro kan in dit kader diverse soorten isolatie in diverse dikten verwerken. Steenwol, glaswol en dampdichte Armaflex zijn hiervan enkele voorbeelden.

Meer informatie over isolatie is te vinden op de site van onze zustermaatschappij Isohvac.

Geluiddemping

Bij de aanleg van een klimaatsysteem spelen de maximale geluidsniveaus in de betrokken ruimten een belangrijke rol. Om geluidsoverlast, na oplevering van het project, te voorkomen is het daarom van belang dat in de ontwerpfase de juiste maatregelen getroffen worden.

Het geluidsniveau wordt vaak door twee verschillende bronnen veroorzaakt. Dit kan zijn een turbulente luchtstroming in de kanalen en / of het geluid dat geproduceerd wordt door een ventilator. Een goede ventilator- en geluiddemperselectie en een stromingtechnisch goed ontwerp van de luchtkanalen kan u veel overlast besparen. Airpro kan u hierbij, indien gewenst, assisteren.

Brandveiligheid

De brandveiligheid van een gebouw moet te allen tijde gewaarborgd zijn. Diverse eisen liggen hieraan ten grondslag. Zo kan het zijn dat de ventilatie in bedrijf moet blijven óf juist niet. Bij vluchtwegen bijvoorbeeld, is een rookvrije doorgang van belang terwijl overslag van een brand van het ene naar het andere compartiment voorkomen dient te worden. Airpro biedt hiervoor diverse oplossingen in de vorm van het brandwerend isoleren van kanalen en door het plaatsen van brandkleppen op brandscheidingen.

Luchtweerstand

Het energieverbruik van een luchtbehandelingsysteem wordt in belangrijke mate bepaald door de luchtweerstand die de lucht in de luchtbehandelingskast, luchtkanalen en appendages ondervindt. De belangrijkste parameter hierbij is de luchtsnelheid in het systeem. Door bij het ontwerp van de genoemde luchttechnische componenten en de vormgeving van de luchtkanalen deze luchtsnelheid niet te hoog te laten worden kan uiteindelijk veel energie bespaart worden. Airpro kan u hierbij assisteren.

Reinheid

De lucht die centraal in de luchtbehandelingskast geconditioneerd en gefilterd wordt, moet uiteindelijk als zodanig in de ruimte komen. Het is daarom van belang uw klimaatsysteem regelmatig te inspecteren op interne vervuiling. Deze vervuiling kan ontstaan zijn tijdens de bouwfase of later door luchtlekkages. Gedurende de bouwfase kunnen door Airpro diverse maatregelen getroffen worden om het risico van vervuiling te minimaliseren. Indien gewenst kan conform de Luka een test uitgevoerd worden. Meer informatie hierover is te vinden op www.luka.nl

DEMORUIMTE

Plaats voor kennisdeling

Opleiding

Op het vakgebied waarin Airpro werkzaam is, zijn géén specifieke opleidingen beschikbaar. Het betreft hier dan met name de montage en het ontwerp van luchtkanalensystemen. Voor het waarborgen van de kwaliteit op de korte en lange termijn is het daarom noodzakelijk om de aanwezige kennis te delen met collega’s. Niet alleen met collega’s maar ook met de ontwerpers van luchtkanalensystemen bij klanten. Hoe beter namelijk het ontwerp is, hoe makkelijker de uitvoering zal zijn.

Nieuwe demoruimte

Onze nieuwe demoruimte bevindt zich direct bij de ingang op de receptie. Om in de toekomst te laten zien wat er allemaal speelt op luchtbehandelingsgebied denken we na over het inrichten van een aparte ruimte met proefopstelligen. Tot die tijd kunnen we in onze hal proefopstellingen bouwen of gebruik maken van het aanwezige filmmateriaal.

Erkend leerbedrijf

Het belangrijkste kapitaal van Airpro zijn de mensen. Daarom is een goed leerbedrijf essentieel. Het is dan ook mogelijk om binnen ons bedrijf kennis op te doen. Onder andere via stagemarkt.nl kun je je aanmelden voor een leerplaats bij de montage of tekenkamer. Voor een mogelijke leerplaats op één van de andere afdelingen of voor een andere vorm van kennisoverdracht kun je contact opnemen via ons contacformulier.

VENTAFLEX

Het andere kanaal

Sandwich-constructie

Sinds 2010 biedt Airpro een voor de Nederlandse markt nieuw type luchtkanaal aan. Het betreft een rond luchtkanaal waarbij de wand opgebouwd is als een sandwich-constructie, (buitenschaal / isolatie / binnenschaal). De isolatie is PUR, de binnen en buitenschalen kunnen qua materiaal variëren. De standaard binnen- en buitenschaal bestaat uit een glasvezelversterkt polyester; aluminium en RVS zijn optioneel.

Eigenschappen

  • Het Ventaflex kanaal kan supersnel gemonteerd worden door de Single Fix constructie. In één handeling wordt kanaal + isolatie + afwerking gemonteerd.
  • Het Ventaflex kanaal is Ultra Light waardoor de montage aanzienlijk aangenamer en duurzamer voor de werknemers is.
  • Het kanaal is zeer geschikt voor luchttransport in de grond en voor transport van verontreinigde lucht.
  • Door de extreem lage warmtegeleidingcoëfficiënt is het kanaal super isolerend.
  • De luchtdichtheid van het kanaal is standaard klasse C conform NEN-EN 1507.
  • Door de ronde vorm ontstaat een aerodynamisch gunstige luchtstroming.