Good Manufacturing Practice

TOP is een nieuw­bouw van een GMP, Good Manufacturing Practice, produc­tie­fa­ci­li­teit voor de productie van genees­mid­delen in de vorm van zalven en cremes. In de omge­ving van Rotterdam wordt hier­voor een grote uitbrei­ding van de produc­tie­ca­pa­ci­teit gere­a­li­seerd. Bij dit project heeft Kropman Breda het ontwerp van de lucht­in­stal­latie gemaakt en Airpro bena­derd voor het in 3D (Revit) model­leren, leveren en monteren van de lucht­ka­nalen. Zo is  met lokale assis­tentie van Airpro de volle­dige lucht­in­stal­latie binnen Kropman opgezet en zijn de produc­tie­te­ke­ningen direct uit het model gegenereerd.

3D model

In het gebouw zijn diverse clean rooms gere­a­li­seerd om te voldoen aan de hoge lucht­kwa­li­teits­eisen. Hierbij wordt de verse buiten­lucht via één centrale make-up air unit voor­be­han­deld. De gecon­di­ti­o­neerde lucht wordt vervol­gens op ruim­te­ni­veau nabe­han­deld en via ultra­fijn filtratie inge­blazen. Diverse VAV-regelaars zorgen voor een nauw­keu­rige controle van de druk­hi­ë­rar­chie. Met name door het 3D model – hetgeen vooraf iets meer tijd kost –en de korte commu­ni­ca­tie­lijnen verliep het project naar ieders tevredenheid.