Practicumruimten en studielandschappen

Op de campus van de Universiteit van Utrecht is medio 2014 een nieuw gebouw verrezen; het Onderwijscentrum Noordwestcluster (OWC). De nieuw­bouw bestaat uit twee onder­delen; een ‘toren’ met bovenin prac­ti­cum­ruimten en onderin studie­land­schappen en alge­mene voor­zie­ningen. Hier sluit de toren aan op het andere nieuwe bouw­deel, de ‘loop’, die de nieuwe toren verbindt met het Buys Ballot gebouw en het Minnaert gebouw. In de ‘loop’ bevinden zich func­ties als audi­to­ri­um­zalen, studie­plekken en restauratiefuncties.

Ter plaatse gelast

De vele prac­ti­cum­zalen hebben meer­dere instal­la­ties nodig hetgeen vraagt om een geïn­te­greerde aanpak. Airpro werkt daarom nauw samen met overige betrokken bedrijven in een virtueel drie­di­men­si­o­naal gebouw­model, BIM/Revit. De vroeg­tij­dige inte­gratie van engi­nee­ring en coör­di­natie is beter en gede­tail­leerder hetgeen zich bij de uitvoe­ring zeker laat terugbetalen.

Bijzonder bij dit project is de grote hoeveel­heid kunst­stof – PPs – lucht­ka­nalen die Airpro verwerkt heeft voor de afzui­ging van de zuur­kasten. Vele grote en kleine, ronde en recht­hoe­kige lucht­ka­nalen zijn ter plaatse in elkaar gelast en gemonteerd.