Clean room

AstraZeneca is een wereld­wijd opere­rend, biofar­ma­ceu­tisch bedrijf. Zij ontwik­kelen genees­mid­delen voor vaak zeer ernstige aandoe­ningen. In 2016 is de vesti­ging in Nijmegen uitge­breid met een clean room.

Schoon en geseald

In opdracht van Kropman Nijmegen heeft Airpro hier de lucht­ka­nalen gele­verd en gemon­teerd voor de verde­ling van 90.000 m³/h lucht. Veel van de lucht­ka­nalen zijn op het dak gesi­tu­eerd. Alle kanalen hebben lucht­dicht­heids­klasse C en zijn schoon en geseald gele­verd en gemonteerd.