Duurzaam gebouw

Dit school­ge­bouw, met een opper­vlakte van 13.500 m², wordt gebouwd op de locatie van het voor­ma­lige Jan Tinbergen College aan de Bovendonk in Roosendaal. Het nieuwe Da Vinci wordt een ‘stad in het klein’ met binnen­pleinen, terrassen, een boule­vard en een winter­tuin. De onder­wijs­clus­ters zijn verbonden met prak­tijk­ruimten zoals ‘indu­strie, winkel­cen­trum en gezond­heids­cen­trum’. VMBO- en Praktijkschool krijgen ener­zijds een eigen entree, buiten­ruimte, fiet­sen­stal­ling en ontmoe­tings­ruimte maar maken tege­lij­ker­tijd gebruik van dezelfde voorzieningen.

Het nieuwe Da Vinci College wordt een duur­zaam gebouw, met ener­giedak, maxi­male daglicht­toe­tre­ding, een laag ener­gie­ver­bruik en een hoog comfort door toepas­sing van tal van inno­va­tieve technieken.

Op locatie ingemeten

Airpro is bij dit project in opdracht van Kropman Eindhoven verant­woor­de­lijk geweest voor de lucht­ka­nalen in de nieuw­bouw en bij de reno­vatie van het bestaande deel.  Met name bij de reno­vatie van de bestaande instal­latie is erg veel op locatie inge­meten om het geheel stro­mings­tech­nisch zo goed moge­lijk te instal­leren. Daarnaast is alles in een zeer korte door­loop­tijd (vakan­tie­pe­riode) gerealiseerd.