BRANCHEVERENIGING

Opleidingen en kwaliteitscertificaten

Hoogstaande kwaliteit

Airpro kan hoog­staande kwali­teit garan­deren doordat klanten kunnen rekenen op de inzet van kennis en kunde door alle mede­wer­kers. Zij hebben een rijkdom aan erva­ring, opge­daan gedu­rende de afge­lopen decennia. Daarnaast kent de orga­ni­satie een erg vlakke struc­tuur waar­door snel en adequaat gere­a­geerd kan worden gedu­rende het gehele bouwproces.

Deskundigheid

Dit wil zeggen dat zowel tijdens de engi­nee­ring als bij de uitvoe­ring een beroep gedaan kan worden op orga­ni­sa­to­ri­sche en tech­ni­sche deskun­dig­heid. Dezelfde deskun­dig­heid wordt aange­wend om inno­va­tief te zijn ten aanzien van nieuwe producten en tech­nieken. Deze zullen dan ook zeker ingezet worden mits deze goed zijn voor zowel mens als milieu.

Luka

Airpro is daarom aange­sloten bij de over­koe­pe­lende bran­che­ver­e­ni­ging Luka. Deze vere­ni­ging verzorgt oplei­dingen en verstrekt kwali­teits­cer­ti­fi­caten voor opge­le­verde projecten.

Luchtdichtheid

Een belang­rijk doel van de Luka is het garan­deren van de lucht­dicht­heid. Jaarlijks levert Airpro vele projecten op met een Luka kwali­teits­cer­ti­fi­caat en ook voor de komende jaren blijft dit een speer­punt. In het Kwaliteitshandboek van de Luka wordt de proce­dure hier­voor omschreven en wordt uitge­legd hoe een kwali­teits­cer­ti­fi­caat verkregen wordt.

VEILIGHEID

Bescherming tegen letsel en schade

VCA-certificaat 2015

VCA**-gecertificeerd

Het is erg belang­rijk dat alle bedrijfs­vei­lig­heids­sys­temen voldoen aan de eisen uit de VGM Checklist Aannemers. Daarom is Airpro in het bezit van het VCA**-certificaat dat uitge­reikt is door het NCK. Om te blijven voldoen aan deze strenge eisen houdt Airpro zich strikt aan alle richtlijnen.

VGM-plan

Iedere leiding­ge­vende monteur is in het bezit van een persoons­ge­bonden VGM-map (Veiligheid, Gezondheid, Milieu). In deze map worden onder meer de jaar­lijkse werkplek-audit, de verslagen van maan­de­lijkse Toolbox-meetings en de ‘Instructie nieuwe mede­wer­kers’ gear­chi­veerd. Bij ieder project maakt het VGM-plan deel uit van het plan van onze opdracht­gever. Het VGM-plan wordt tevens voor­zien van de project­spe­ci­fieke eisen.

Speerpunten van de bedrijfsleiding

“We achten het van het grootste belang dat onze mede­wer­kers en eigen­dommen tegen letsel en schade beschermd worden. Hierbij is uitgangs­punt dat de werk­gever en de mede­werker samen de zorg dragen voor een veilige en verant­woorde werk­si­tu­atie. Ons beleid is er dan ook op gericht persoon­lijk letsel, mate­riële schade en mili­eu­schade zoveel moge­lijk te voorkomen.”

De zorg voor de veilig­heid geldt niet alleen voor onszelf, maar ook voor de veilig­heid van derden. Eigenlijk voor allen die zich in de buurt van onze werk­plek bevinden. Nieuwe mede­wer­kers en inge­leend perso­neel worden vóór aanvang van de werk­zaam­heden monde­ling en schrif­te­lijk bekend gemaakt met het VGM-beleid middels de ‘Instructie nieuwe medewerkers’.”

Bij onze werk­zaam­heden houden we ons mini­maal aan de geldende wetten, richt­lijnen en voor­schriften op het gebied van veilig­heid, gezond­heid en milieu. Naast deze wette­lijke bepa­lingen gelden de veilig­heids­voor­schriften van onze eigen onder­ne­ming, maar ook de voor­schriften van onze opdrachtgevers.”

VAKKENNIS

De vele aspecten van luchtbehandeling

Luchtdichtheid

Het aspect lucht­dicht­heid van kanalen speelt in feite al zolang er kanalen gemon­teerd worden. Airpro onder­streept het belang hiervan en speelt hier, mede als lid van de Luka vere­ni­ging, ook een actieve rol in. Zo worden zo veel moge­lijk lucht­ka­nalen afge­perst inclu­sief appen­dages. Het afpersen gebeurt in eigen beheer en regel­matig onder toezicht van TUV Rheinland. Na ople­ve­ring van het project wordt het certi­fi­caat verstuurd aan de opdrachtgever.

De eis die Luka sinds 2014 stelt, is dat een kanaal een lucht­dicht­heids­klasse C heeft. Bij het testen van deze lucht­dicht­heid worden, indien moge­lijk, ook de appen­dages betrokken. Indien de appen­dages onvol­doende lucht­dicht blijken te zijn, zullen alleen de kanaal­delen afge­perst worden en zal de leve­ran­cier van de appen­dage geïn­for­meerd worden.  Meer infor­matie hier­over vindt u op www.luka.nl

Thermische isolatie

Thermische isolatie van een toevoer­lucht­ka­naal is een vanzelf­spre­kend­heid geworden. Airpro kan in dit kader diverse soorten isolatie in diverse dikten verwerken. Steenwol, glaswol en damp­dichte Armaflex zijn hiervan enkele voorbeelden.

Meer infor­matie over isolatie is te vinden op de site van onze zuster­maat­schappij Isohvac.

Geluiddemping

Bij de aanleg van een klimaat­sys­teem spelen de maxi­male geluids­ni­veaus in de betrokken ruimten een belang­rijke rol. Om geluids­over­last, na ople­ve­ring van het project, te voor­komen is het daarom van belang dat in de ontwerp­fase de juiste maat­re­gelen getroffen worden.

Het geluids­ni­veau wordt vaak door twee verschil­lende bronnen veroor­zaakt. Dit kan zijn een turbu­lente lucht­stro­ming in de kanalen en / of het geluid dat gepro­du­ceerd wordt door een venti­lator. Een goede ventilator- en geluid­dem­per­se­lectie en een stro­ming­tech­nisch goed ontwerp van de lucht­ka­nalen kan u veel over­last besparen. Airpro kan u hierbij, indien gewenst, assisteren.

Brandveiligheid

De brand­vei­lig­heid van een gebouw moet te allen tijde gewaar­borgd zijn. Diverse eisen liggen hieraan ten grond­slag. Zo kan het zijn dat de venti­latie in bedrijf moet blijven óf juist niet. Bij vlucht­wegen bijvoor­beeld, is een rook­vrije door­gang van belang terwijl over­slag van een brand van het ene naar het andere compar­ti­ment voor­komen dient te worden. Airpro biedt hier­voor diverse oplos­singen in de vorm van het brand­we­rend isoleren van kanalen en door het plaatsen van brand­kleppen op brandscheidingen.

Luchtweerstand

Het ener­gie­ver­bruik van een lucht­be­han­de­ling­sys­teem wordt in belang­rijke mate bepaald door de lucht­weer­stand die de lucht in de lucht­be­han­de­lings­kast, lucht­ka­nalen en appen­dages onder­vindt. De belang­rijkste para­meter hierbij is de lucht­snel­heid in het systeem. Door bij het ontwerp van de genoemde lucht­tech­ni­sche compo­nenten en de vorm­ge­ving van de lucht­ka­nalen deze lucht­snel­heid niet te hoog te laten worden kan uitein­de­lijk veel energie bespaart worden. Airpro kan u hierbij assisteren.

Reinheid

De lucht die centraal in de lucht­be­han­de­lings­kast gecon­di­ti­o­neerd en gefil­terd wordt, moet uitein­de­lijk als zodanig in de ruimte komen. Het is daarom van belang uw klimaat­sys­teem regel­matig te inspec­teren op interne vervui­ling. Deze vervui­ling kan ontstaan zijn tijdens de bouw­fase of later door lucht­lek­kages. Gedurende de bouw­fase kunnen door Airpro diverse maat­re­gelen getroffen worden om het risico van vervui­ling te mini­ma­li­seren. Indien gewenst kan conform de Luka een test uitge­voerd worden. Meer infor­matie hier­over is te vinden op www.luka.nl

DEMORUIMTE

Plaats voor kennisdeling

Opleiding

Op het vakge­bied waarin Airpro werk­zaam is, zijn géén speci­fieke oplei­dingen beschik­baar. Het betreft hier dan met name de montage en het ontwerp van lucht­ka­na­len­sys­temen. Voor het waar­borgen van de kwali­teit op de korte en lange termijn is het daarom nood­za­ke­lijk om de aanwe­zige kennis te delen met collega’s. Niet alleen met collega’s maar ook met de ontwer­pers van lucht­ka­na­len­sys­temen bij klanten. Hoe beter name­lijk het ontwerp is, hoe makke­lijker de uitvoe­ring zal zijn.

Nieuwe demoruimte

Onze nieuwe demoruimte bevindt zich direct bij de ingang op de receptie. Om in de toekomst te laten zien wat er alle­maal speelt op lucht­be­han­de­lings­ge­bied denken we na over het inrichten van een aparte ruimte met proef­op­stel­ligen. Tot die tijd kunnen we in onze hal proef­op­stel­lingen bouwen of gebruik maken van het aanwe­zige filmmateriaal.

Erkend leerbedrijf

Het belang­rijkste kapi­taal van Airpro zijn de mensen. Daarom is een goed leer­be­drijf essen­tieel. Het is dan ook moge­lijk om binnen ons bedrijf kennis op te doen. Onder andere via stagemarkt.nl kun je je aanmelden voor een leer­plaats bij de montage of teken­kamer. Voor een moge­lijke leer­plaats op één van de andere afde­lingen of voor een andere vorm van kennis­over­dracht kun je contact opnemen via ons contac­for­mu­lier.

VENTAFLEX

Het andere kanaal

Sandwich-constructie

Sinds 2010 biedt Airpro een voor de Nederlandse markt nieuw type lucht­ka­naal aan. Het betreft een rond lucht­ka­naal waarbij de wand opge­bouwd is als een sandwich-constructie, (buiten­schaal / isolatie / binnen­schaal). De isolatie is PUR, de binnen en buiten­schalen kunnen qua mate­riaal vari­ëren. De stan­daard binnen- en buiten­schaal bestaat uit een glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester; alumi­nium en RVS zijn optioneel.

Eigenschappen

  • Het Ventaflex kanaal kan super­snel gemon­teerd worden door de Single Fix constructie. In één hande­ling wordt kanaal + isolatie + afwer­king gemonteerd.
  • Het Ventaflex kanaal is Ultra Light waar­door de montage aanzien­lijk aange­namer en duur­zamer voor de werk­ne­mers is.
  • Het kanaal is zeer geschikt voor lucht­trans­port in de grond en voor trans­port van veront­rei­nigde lucht.
  • Door de extreem lage warm­te­ge­lei­ding­co­ëf­fi­ciënt is het kanaal super isolerend.
  • De lucht­dicht­heid van het kanaal is stan­daard klasse C conform NEN-EN 1507.
  • Door de ronde vorm ontstaat een aero­dy­na­misch gunstige luchtstroming.