PRIVACY

Airpro gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om

Privacyverklaring van Airpro BV

Algemeen
Deze pagina heeft tot doel u te infor­meren over de wijze waarop Airpro BV omgaat met persoons­ge­ge­vens. Bij de verwer­king van persoons­ge­ge­vens zullen de wette­lijke regels hier­om­trent in acht worden genomen zoals opge­nomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet ter bescher­ming van privacy en persoons­ge­ge­vens. In het alge­meen geldt dat Airpro BV zeer zorg­vuldig handelt als het om persoons­ge­ge­vens gaat.

Waarom verza­melt Airpro BV uw persoonsgegevens?
Wij verza­melen uw persoons­ge­ge­vens om u opti­maal van dienst te kunnen zijn en voor zover dat nood­za­ke­lijk is voor onze bedrijfs­voe­ring en voor het func­ti­o­neren van onze website. Deze persoons­ge­ge­vens kunnen nodig zijn voor het onder­houden van contacten met rela­ties, het beant­woorden van verzoeken om infor­matie en het gebruik­maken van func­ti­o­na­li­teit op onze website.

Welke persoons­ge­ge­vens worden verzameld?
De gege­vens die wij verza­melen zijn onder andere bedrijfs­ge­ge­vens, naam, adres, woon­plaats, tele­foon­nummer, e‑mailadres, IP-adres, locatie en tech­ni­sche brow­ser­in­for­matie voor zover die in de betref­fende situ­atie van belang zijn.

Het gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekst­be­stand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opge­slagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nood­za­ke­lijk voor de tech­ni­sche werking van de websites en uw gebruiks­gemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoor­beeld uw voor­keurs­in­stel­lingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw inter­net­browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle infor­matie die eerder is opge­slagen via de instel­lingen van uw browser verwij­deren. Op onze website worden cookies gebruikt om func­ti­o­na­li­teiten van de website moge­lijk te maken en om de website te beschermen (tech­ni­sche of func­ti­o­nele cookies) en om het gebruik van de website te analy­seren en op basis daarvan de website te verbe­teren (analy­ti­sche cookies).

Waarvoor worden uw persoons­ge­ge­vens gebruikt?
Wij gebruiken de boven­ge­noemde persoons­ge­ge­vens voor de uitvoe­ring van over­een­kom­sten, trans­ac­ties en dien­sten alsmede product- en dienst­ont­wik­ke­ling. Tevens gebruiken we de gege­vens voor rela­tie­be­heer, waar­onder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt of het versturen van een nieuws­brief. U kunt zich afmelden voor de nieuws­brief door op de afmeld­link onderaan de nieuws­brief te klikken.

Hoe gaat Airpro BV om met persoonsgegevens?
We verza­melen de persoons­ge­ge­vens in onze admi­ni­stratie en op (systemen gekop­peld aan) de website. Persoonsgegevens worden nooit aan derden beschik­baar gesteld tenzij wette­lijk verplicht of abso­luut nood­za­ke­lijk voor een goed func­ti­o­neren van Airpro BV. Er vindt geen verwer­king van de gege­vens plaats voor andere doel­einden. Wij bewaren uw persoons­ge­ge­vens niet langer dan nood­za­ke­lijk is om de in deze priva­cy­ver­kla­ring genoemde doel­einden te bereiken. Uw persoons­ge­ge­vens worden goed bevei­ligd tegen onbe­voegde toegang.

Uw wette­lijke rechten
U heeft het recht om inzage te krijgen in de precieze persoons­ge­ge­vens die wij verza­meld hebben en om deze zo nodig te laten corri­geren of te laten verwij­deren. Als u vragen heeft of wilt weten over welke persoons­ge­ge­vens wij van u beschikken, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door ons een e‑mail te sturen via info@airprobv.nl of via het contact­for­mu­lier op onze website.