Ventilatie in combinatie met veiligheid

In september 2016 het Justitieel Complex Zaanstad in gebruik genomen. Deze nieuwe justi­tiële inrich­ting biedt plaats voor 1.000 justi­ti­a­belen. Het gebouw is volledig conform de huidige stand der tech­niek ontworpen ten aanzien van venti­latie in combi­natie met veiligheid.

Veel monteurs

Airpro is hier verant­woor­de­lijk geweest voor het leveren en monteren van onge­veer 20.000 m² recht­hoe­kige kanalen, 15.000 m¹ ronde kanalen, 1.500 m² grote ronde kanalen en 1.700 m² PIR kanalen. Ook worden er bijna 17.500 m² mine­rale wol en 1.000 m² Armaflex  aange­bracht. In totaal worden er zo’n 8.000 stuks appen­dages gemon­teerd. Dit alles binnen een loop­tijd van zes maanden. Dat bete­kent dat er gemid­deld 20 monteurs aanwezig zijn en af en toe zelfs 30 monteurs en 10 isoleerders.