STRUCTUUR

Een uitgebreid team van specialisten

Specialisten die – ieder met hun eigen vakkennis en erva­ring – van elk lucht­be­han­de­lings­sys­teem een waar kunst­werk kunnen maken: Art in air!

Historie

Airpro is in 2005 gestart door Marcel Schoof en Piet Hobo. In 2016 heeft Piet Hobo zijn aandelen over­ge­dragen aan Bartho Sterrenburg en Jacques Crebolder. Beide zijn goed thuis in de markt van lucht­ka­nalen en klimaat­tech­niek. Deze directie bracht in korte tijd een uitge­breid team van speci­a­listen bij elkaar. Specialisten die – ieder met hun eigen vakkennis en erva­ring – van elk lucht­be­han­de­lings­sys­teem een waar kunst­werk kunnen maken: Art in air!

Gespecialiseerd

Airpro is een jong bedrijf dat zich speci­a­li­seert in het ontwerpen, produ­ceren en instal­leren van inno­va­tieve en duur­zame lucht­be­han­de­lings­sys­temen in geheel Nederland. De meer dan zeventig mede­wer­kers van Airpro richten zich altijd volledig op de speci­fieke wensen van de klant en leveren daar­door perfect maatwerk.

Om de klant nog meer te ontzorgen werken wij op het gebied van lucht­ka­naal­iso­latie en leidin­g­iso­latie vaak samen met ons zuster­be­drijf Isohvac.

Kernwaarden

De uitda­ging voor Airpro ligt erin om de wensen van de opdracht­gever binnen de beschik­bare tijd waar te maken, geheel conform de laatste normen en inzichten op het gebied van kwali­teit, milieu en veilig­heid. Daarom heeft Airpro, behalve de kunst van de lucht­ka­na­le­nis­tal­latie ook de volgende drie – even belang­rijke – kernwaarden.

ART IN
PEOPLE

Het belang­rijkste kapi­taal van Airpro zijn de mensen. Stuk voor stuk speci­a­listen op hun eigen gebied. Voor Airpro schuilt de kunst erin om voor elk project exact de juiste mensen samen te brengen in een soepel opere­rend team.

ART IN
QUALITY

De basis voor elk geslaagd project vormen de juiste producten en dien­sten. De kwali­teit van de lucht­ka­nalen, de juiste ontwerpsoft­ware en de ontwik­ke­ling van effi­ci­ënte montagetechnieken.

ART IN
SUSTAINABILITY

Airpro zet groot in op duur­zaam­heid en maat­schap­pe­lijk verant­woord onder­nemen en heeft een voor­uit­stre­vende visie op de manier waarop producten, tech­nieken en mensen worden toege­past en ingezet.

COMMUNICATIE

Elk project één aanspreekpunt

Airpro is een een flexi­bele onder­ne­ming met korte communicatielijnen.

Projectleiders

Airpro is een een flexi­bele onder­ne­ming met korte commu­ni­ca­tie­lijnen. Elk project heeft één aanspreek­punt: de project­leider. De uitvoe­ring op de bouw ligt in handen van VCA-gecertificeerde en gedi­plo­meerde (chef)monteurs. De teke­naars, BIM-modeleurs  en werk­voor­be­rei­ders hebben een jaren­lange erva­ring in het productie- en monta­ge­ge­reed maken van teke­ningen. Tevens kunnen zij onder­steunen in het binnen Revit opzetten van het model. Daarnaast kunnen zij de klant van dienst zijn bij de afstem­ming met andere disci­plines zoals riole­ring, elektra en sprinklerinstallaties.

Ontwerpsoftware

Op onze teken­kamer werken we met diverse teken­soft­wa­re­pak­ketten, waar­onder de nieuwste versies van AutoCAD, StabiCAD, Solibri en Revit. Met behulp van Revit en of Stabicad kan een instal­latie volledig in 3D uitge­werkt worden waarbij reke­ning gehouden wordt met de huidige Luka-norm. Onze werk­wijze is geheel afge­stemd op BIM. Airpro biedt een totaal­pakket aan vaar­dig­heden, van het opzetten van de instal­latie in een Revit-model tot het maken van productie- en werk­te­ke­ningen, die vervol­gens zowel digi­taal als op witdruk aan de monteurs en opdracht­ge­vers verstrekt kunnen worden.

Montage

Voor de montage op locatie zijn 35 monteurs in dienst. Indien nodig kan een beroep gedaan worden op monta­ge­be­drijven waar al jaren­lang mee samen­ge­werkt wordt. Daarom weten ook zij exact wat de kwali­teits­eisen van Airpro zijn. In totaal zijn er onge­veer 120 mensen werk­zaam op de diverse projecten. Bijna alle monteurs hebben de Luka monteurs­cursus gevolgd en hier­voor een certi­fi­caat ontvangen. Zij zijn dus echte speci­a­listen op hun vakge­bied. Op de project­lo­catie wordt waar moge­lijk gebruik gemaakt van onder­steu­nende kwali­teits­pak­ketten als Ed Controls, Snagger of BIM-to-field.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Binnen Airpro leeft een groot maat­schap­pe­lijk verantwoordelijkheidsgevoel.

Verantwoordelijkheid

Binnen Airpro leeft een groot maat­schap­pe­lijk verant­woor­de­lijk­heids­ge­voel. Daarom is op geheel eigen wijze invul­ling gegeven aan de aspecten People, Planet en Profit in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

People • Planet • Profit

Speerpunten op het gebied van mensen binnen Airpro zijn kennis­over­dracht en veilig­heid. Het opzetten van een eigen demoruimte en het VCA** certi­fi­caat zijn hier spre­kende voor­beelden van.

Toekomstbestendig

Door een actief beleid te voeren op het gebied van nieuwe tech­no­lo­gieën, mate­ri­alen en gereed­schappen tracht Airpro, ook op langere termijn, finan­cieel gezond te blijven.

Duurzaamheid

De komende tijd zal de ener­gie­tran­sitie in Nederland steeds meer vorm gaan krijgen. Elk voor­uit­stre­vend bedrijf kan hierbij niet achter­blijven. Bij Airpro en Isohvac (de isola­tietak van Airpro) is dit gedaan door, bij de recen­te­lijke verbou­wing van het eigen pand, vele duur­zame voor­zie­ningen door te voeren. Zo is de gasmeter over­bodig gemaakt door een warm­te­pomp te instal­leren voor zowel verwar­ming als koeling en is LED verlich­ting geïnstalleerd.

Zonnepanelen

Ook is een lucht­be­han­de­lings­kast met hoog rende­ment warm­te­te­rug­win­ning geplaatst en is er natuur­lijk een kana­len­stelsel geïn­stal­leerd en geïso­leerd volgens de laatste kwali­teits­richt­lijnen van LUKA. Bovenop dit alles is het dak van het kantoor en het maga­zijn voor­zien van ca. 280 zonne­pa­nelen (83 kWp). Deze zonne­pa­nelen zullen Airpro en Isohvac tot in lengte van jaren van alle beno­digde energie gaan voorzien.

Airpro werkt mee aan:

  • Beterboek, hiermee krijgen kinderen een goede voor­be­rei­ding en bege­lei­ding op een ziekenhuisopname.
  • Het aanleggen van een daktuin voor het nieuwe Erasmus medisch centrum in Rotterdam.
  • Alpe d’huzes en Roparun.
  • Vrienden van het Bravis zieken­huis Roosendaal en Bergen op zoom.

Verantwoordelijkheid

Binnen Airpro leeft een groot maat­schap­pe­lijk verant­woor­de­lijk­heids­ge­voel. Daarom is op geheel eigen wijze invul­ling gegeven aan de aspecten People, Planet en Profit in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

People • Planet • Profit

Speerpunten op het gebied van mensen binnen Airpro zijn kennis­over­dracht en veilig­heid. Het opzetten van een eigen demoruimte en het VCA** certi­fi­caat zijn hier spre­kende voor­beelden van.

Toekomstbestendig

Door een actief beleid te voeren op het gebied van nieuwe tech­no­lo­gieën, mate­ri­alen en gereed­schappen tracht Airpro, ook op langere termijn, finan­cieel gezond te blijven.

Duurzaamheid

De komende tijd zal de ener­gie­tran­sitie in Nederland steeds meer vorm gaan krijgen. Elk voor­uit­stre­vend bedrijf kan hierbij niet achter­blijven. Bij Airpro en Isohvac (de isola­tietak van Airpro) is dit gedaan door, bij de recen­te­lijke verbou­wing van het eigen pand, vele duur­zame voor­zie­ningen door te voeren. Zo is de gasmeter over­bodig gemaakt door een warm­te­pomp te instal­leren voor zowel verwar­ming als koeling en is LED verlich­ting geïnstalleerd.

Zonnepanelen

Ook is een lucht­be­han­de­lings­kast met hoog rende­ment warm­te­te­rug­win­ning geplaatst en is er natuur­lijk een kana­len­stelsel geïn­stal­leerd en geïso­leerd volgens de laatste kwali­teits­richt­lijnen van LUKA. Bovenop dit alles is het dak van het kantoor en het maga­zijn voor­zien van ca. 280 zonne­pa­nelen (83 kWp). Deze zonne­pa­nelen zullen Airpro en Isohvac tot in lengte van jaren van alle beno­digde energie gaan voorzien.

Airpro werkt mee aan:

  • Beterboek, hiermee krijgen kinderen een goede voor­be­rei­ding en bege­lei­ding op een ziekenhuisopname.
  • Het aanleggen van een daktuin voor het nieuwe Erasmus medisch centrum in Rotterdam.
  • Alpe d’huzes en Roparun.
  • Vrienden van het Bravis zieken­huis Roosendaal en Bergen op zoom.